مراسم طشت گذاری هیئت آذری های کیش

سیدحسین تهوّری

مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش
مراسم طشت گذاری هیئت آذریهای کیش