حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم

فؤاد اشتری

حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری تسنیم حضور پیدا کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم
حضور حسین امیر عبداللهیان در خبرگزاری تسنیم