رزمایش سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد

نیما نجف‌زاده

رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) صبج امروز در میدان صبحگاه لشکر عملیاتی ۵ نصر خراسان رضوی با حضور سردار غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
سخنرانی سردار غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص)
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد
رزمایش عاشوراییان سپاهیان حضرت محمد رسول الله(ص) -مشهد