پوستر/ غمت شبیه ندارد، شبیه پیغمبر

نهضت عاشورا درس زندگی، بندگی و آزادی به بشریت آموخت. قیام عاشورا بر اساس آزادی و انسانیت‌محوری به‌وقوع پیوست.

پوستر/ غمت شبیه ندارد، شبیه پیغمبر