مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران

سیدمحمود حسینی

مراسم عزاداری شب دوم محرم با مداحی حاج منصور ارضی، ابولفضل بختیاری، حسین سازور و سعید حدادیان در مسجد ارک تهران برگزار شد.

مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی حاج منصور ارضی در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی حاج منصور ارضی در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی حاج منصور ارضی در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی حاج منصور ارضی در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی حاج منصور ارضی در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی حاج منصور ارضی در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی حاج منصور ارضی در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی حاج منصور ارضی در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی ابوافضل بختیاری در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی حسین سازور در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی حسین سازور در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی حسین سازور در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
 مداحی سعید حدادیان در مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران
مراسم عزاداری شب دوم محرم در مسجد ارک تهران