تیغ دولبه‌ای که بشر را اسیر خود کرده / تکنولوژی سوار بر انسان یا انسان سوار بر تکنولوژی؟ / تکنولوژی که خود مولود ذهن انسانها است، آنچنان در تمامی عرصه های زندگی نوع انسان اثر گذاشته که توانسته طرز تفکر و مسیر زندگی انسان ها را در طول تاریخ تغییر دهد. این روند را می توان با مطالعه تاریخی تغییرات عمیقی که تکنولوژی بر روند زندگی انسان داشته به روشنی دریافت.

پرواز خارجی