تیغ دولبه‌ای که بشر را اسیر خود کرده / تکنولوژی سوار بر انسان یا انسان سوار بر تکنولوژی؟ / تکنولوژی که خود مولود ذهن انسانها است، آنچنان در تمامی عرصه های زندگی نوع انسان اثر گذاشته که توانسته طرز تفکر و مسیر زندگی انسان ها را در طول تاریخ تغییر دهد. این روند را می توان با مطالعه تاریخی تغییرات عمیقی که تکنولوژی بر روند زندگی انسان داشته به روشنی دریافت.

1 / 1


بلیط قطار