33 / 1

عبدالرحمان رأفتی

صبح امروز حرکت کاروان نمادین امام حسین (ع) در غالب تعزیه خوانی از مسیر امامزاده محسن تا شهر مریانج همدان برگزار شد.

پرواز خارجی