ملیکا فرش فروش

کودکان آسیب پذیرترین گروه در مواجه با بحران هستند و به بیشترین مراقبت و توجه احتیاج دارند،اما در مسائل مانند زلزله با توجه به بزرگ بودن حادثه و درگیر بودن همه ی افراد توجه کمتری به کودکان میشود.یکی از راه های بهبود اوضاع روحی آنها،بازگشت به زندگی عادیست.کودکان زلزله زده کرمانشاه،بعد از گذشت نزدیک به یکسال از زلزله،هر چند هنوز درکانکس و چادر زندگی به سر میبرند،اما هر وسیله و هر مکانی را بهانه ی بازی میکنند.آن ها قهرمان های کوچکی هستندکه برای زلزله بهای سنگینی دادنداما بهانه زندگی را از دست ندادند

21 / 1


بلیط قطار