بچه ها کجا بازی کنند ؟

.

بچه ها کجا بازی کنند ؟

بلیط قطار