خواهش ناوهواپیمابر آمریکایی از هواپیمای ایرانی

خواهش ناوهواپیمابر آمریکایی به زبان فارسی از هواپیمای ایرانی در خلیج فارس برای حفظ فاصله ایمن

پرواز خارجی