17 / 1

زهرا رباطی

استفاده از انرژی خورشید یکی از بهترین راه های تولید برق و تولید انرژی پاک در جهان محسوب می شود.کمیته امداد امام خمینی (ره) در یک طرح خود اشتغالی مناسب در روستای چاه نسر شهرستان نیشابور شرایط خرید و نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان خود را فراهم آورده است.این پنل ها روزانه ۵ کیلو وات برق تولید می کند و در داخل کنتور قرار می گیرد،سپس از طریق کابل ها آماده ی فروش و وصل به شبکه ی برق استان می شود .

پرواز خارجی