42 / 1

سیدمحمود حسینی

اردوی راهیان نور کاروان فرهنگی، ورزشی مدال آوران کشور با حضور ورزشکاران رشته های مختلف و با بازدید از منطقه عملیاتی اروندکنار و شلمچه برگزار شد.

پرواز خارجی