1 / 1

تنها شمار معدودی از رهبران جهان برای دست دادن با ولیعهد عربستان به سمت او رفتند.

بلیط قطار