برنده‌ها و بازنده‌های خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه چه کسانی هستند؟

برنده‌ها و بازنده‌های خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه چه کسانی هستند؟

الی گشت
;