برنده‌ها و بازنده‌های خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه چه کسانی هستند؟

برنده‌ها و بازنده‌های خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه چه کسانی هستند؟

فلای تو دی