20 / 14

محمدحسین طاقی

پروژه های هوشمند سازی شهر مشهد در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات رونمایی شد.

پرواز خارجی