24 / 1

محمد رفیعی موحد

در حالی که حادثه دلخراش اتوبوس و از دست رفتن تعدادی از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران تمام توجهات را به نوسازی ناوگان حمل و نقل دانشجویان دانشگاههای بزرگ معطوف کرده،هر روز دانش آموزان مناطق وسیعی از جنوب شرق کشور مسیر پرخطر خانه تا مدرسه را با وسایل نقلیه ی غیر مسافری،بدون حفاظ و بسیار خطرناک طی میکنند و با محرومیت از ابتدایی ترین امکانات تحصیل،در سخت ترین شرایط به علم آموزی مشغولند.

پرواز خارجی