آیا جامعه ایران در آستانه فروپاشی است؟

محمدرضا تاجیک مشاور سیدمحمد خاتمی در دولت اصلاحات و تحلیل‌گر شاخص اصلاح‌طلب معتقد است که نمی‌توان واژه‌هایی ماننده فروپاشی یا بحران را به فضای سیاسی کشور نسبت داد.

پرواز خارجی