اصللح طلبان چگونه می توانند حسابشان را از دولت جدا کنند؟

محمدرضا تاجیک مشاور سیدمحمد خاتمی در دولت اصلاحات و تحلیل‌گر شاخص اصلاح‌طلب معتقد است که برای جدا کردن حساب اصلاح‌طلبان از دولت دیر شده است.

پرواز خارجی