شهبـــازی محافظ شــاه می‌نویسد، علم برای عیاشی شاه در خارج از کشــور نیز تشکیلاتی درست کـرده بود و «عده‌ای مأموریت داشتند که در خارج از کشور هنگام مسافرت برای او قبلاً همه چیز را آماده کنند. ارتشبد فردوست می‌گوید: در مسافرت شاه به نیویورک« من دو نفـر را به محمدرضا معرفی کردم، یکی گـــریس کلی بود که در آن زمان آرتیست تئاتر بود و دو بار با او ملاقات کرد و محمدرضا به وی یک سری جواهر به ارزش حدود یـــک میلیون دلار داد و دیگری یک دختره ۱۹ ساله آمریکایی که ملکه زیبایی جهان شده بود.

پرواز خارجی