آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

بازدید مدیران تسنیم از دو مرکز توزیع و تولید برق تهران

حامد ملک‌پور

مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم با حضور در شرکت توزیع برق تهران بزرگ و نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند از دو مرکز توزیع و تولید برق تهران بازدید کردند.

بازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از شرکت توزیع برق تهران بزرگبازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از شرکت توزیع برق تهران بزرگبازدید مدیران خبرگزاری تسنیم از شرکت توزیع برق تهران بزرگبازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از شرکت توزیع برق تهران بزرگبازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از شرکت توزیع برق تهران بزرگمرکز پاسخگویی شرکت توزیع برق تهران بزرگبازدید مدیران خبرگزاری تسنیم از شرکت توزیع برق تهران بزرگدیدار مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم با حسین صبوری مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگدیدار مدیران خبرگزاری تسنیم با مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگدیدار مدیران خبرگزاری تسنیم با مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگدیدار مدیران خبرگزاری تسنیم با مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگدیدار مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم با حسین صبوری مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگدیدار مدیران خبرگزاری تسنیم با مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگدیدار مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم با حسین صبوری مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگبازدید مدیران خبرگزاری تسنیم از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوندتوانیربازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوندنیروگاه سیکل ترکیبی دماوندبازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوندنیروگاه سیکل ترکیبی دماوندبازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوندنیروگاه سیکل ترکیبی دماوندبازدید مدیران خبرگزاری تسنیم از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوندبازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوندبازدید مدیران خبرگزاری تسنیم از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوندبازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوندبازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوندبازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوندبازدید مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم از نیروگاه سیکل ترکیبی دماونددیدار مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم با سیامک میرزایی مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی دماونددیدار مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم با سیامک میرزایی مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی دماونددیدار مجید قلی‌زاده مدیرعامل و مدیران خبرگزاری تسنیم با سیامک میرزایی مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی دماونددیدار مدیران خبرگزاری تسنیم با مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
فلای تو دی