آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

آغاز رزمایش ولایت٩٧

حسین ظهروند

رزمایش دریایی ولایت ٩٧ با رژه بزرگ یگان های سطحی، زیرسطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش در منطقه مکران آغاز شد.این رزمایش به مدت ۳ روز از صبح امروز با انجام رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی و یگان‌های پروازی این نیرو در دریای عمان آغاز شد.

آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧رژه یگان‌های پروازی در رزمایش ولایت٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی در رزمایش دریایی ولایت ٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی در رزمایش دریایی ولایت ٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی در رزمایش دریایی ولایت ٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی در رزمایش دریایی ولایت ٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی و یگان‌های پروازیآغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی در رزمایش دریایی ولایت ٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی در رزمایش دریایی ولایت ٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی در رزمایش دریایی ولایت ٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی در رزمایش دریایی ولایت ٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی در رزمایش دریایی ولایت ٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی در رزمایش دریایی ولایت ٩٧رژه دریایی انواع شناورهای سطحی و زیر سطحی در رزمایش دریایی ولایت ٩٧در حاشیه برگزاری رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧آغاز رزمایش ولایت٩٧یک روحانی در حال اقامه نماز ظهر در ناوچه کلاس هندیجان ارتش جمهوری اسلامی ایران است
فلای تو دی