امام خمینی (ره): شما خانم ها شرف مادری دارید که در این شرف ها از مردها جلو هستید. اول مدرسه ای که بچه دارد، دامن مادر است. مادر خوب، بچه خوب تربیت می کند و خدای نخواسته اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان دامن مادر منحرف بیرون می آید.طرح: فاطمه کاظمی

پرواز خارجی