مستند ایستگاه پایانی دروغ | قسمت دوم

"مستند ایستگاه پایانی دروغ" به نفوذ ایران در عمق فضای اطلاعاتی دشمن پرداخته است.

پرواز خارجی