18 / 1

عبدالرحمان رأفتی

امروز تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان مراسم جشن فارغ التحصیلی خود را درکنار آرامگاه حکیم ابوعلی سینا برگزار کردند.

پرواز خارجی