29 / 1

محمدحسن ظریف منش

رهبر معظم انقلاب : تکریم شهیدان به آن است که این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستکبر سرخم نکنند و زنده نگهداشتن یاد شهدای انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است

پرواز خارجی