نقش سدهای گتوند، دز و کرخه در سیل بهاری خوزستان

نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع سیل بهاری در خوزستان روز به روز جدی تر می شود. ترکش دوز از نقش سدهای گتوند، دز و کرخه در صورت وجود این اتفاق می‌گوید.

پرواز خارجی