آمریکا کشوری است که ۲۴۰ سال از تاریخ حیاتش میگذرد و ۲۲۲ سال این تاریـخ سیاه در جنگ و تجـاوز به کشورهای مختلف سپـری شده / در حالی که ایالات متحده کشوری است که ۲۴۳ سال از تاریخ حیاتش می‌گذرد، ۹۳ درصد از این عمر کوتاه خود یعنی ۲۲۲ سال آن را در جنگ و تجاوز به مردم بومی، سیاهپوستان و مردم کشورهای مختلف در سر تا سر جهان سپری کرده است!

پرواز خارجی