از تمام تولیدکنندگان انتظار داریم کالا را در تراز جامعه ایرانی و بازار‌های جهانی تولید کنند. افزایش ظرفیت تولید نخستین وظیفه تولیدکنندگان داخلی است و آنان پس از فراهم شدن مؤلفه‌ها و شروط لازم توسط مسئولان دستگاه‌های ذیربط باید در مسیر ارتقاء کیفیت تولیدات خود تلاش کنند. ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند.

پرواز خارجی