آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مسجد و مدرسه سردار

امیرحسین نظری

مسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال ۱۲۳۱ هجری قمری ساخته شده است درمحله دیمج در خیابان تبریز قزوین قرار دارد نقشه بنا به مساحت ۱۴۴۰ متر مربع و به شکل مستطیل بوده و ساختمان آن در دو اشکوب ساخته شده است .ازاره بنا با سنگ و بقیه آن با آجر تراش خورده ساخته شده و با کاشی های رنگارنگ تزیین یافته است. دور تا دور حیاط مدرسه را از چهار سو با اشعار مرحوم محتشم کاشانی به خط نستعلیق زیبا، به رنگ سفید در کاشی بنفش، کتیبه کرده اند.

بر اساس کتیبه سردر، بانیان مدرسه سردار حسین خان و سردار حسن خان بوده اند. خطاط این کتیبه شیخ محمد علی بن شیخ عبدالرحیم است. هم اکنون مدرسه سردار تبدیل به حوزه علمیه شده است وطلاب در آنجا درس میخوانند. این مجموعه یکی از شاهکارهای هنری و معماری دوره قاجاریه می باشدمسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال 1231 هجري قمری ساخته شده استهم اکنون مدرسه سردار تبدیل به حوزه علمیه شده است وطلاب در آنجا درس میخوانندورودی حجره های طبقه فوقانی مسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال 1231 هجري قمری ساخته شده استهم اکنون مدرسه سردار تبدیل به حوزه علمیه شده است وطلاب در آنجا درس میخوانندمسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال 1231 هجري قمری ساخته شده استهم اکنون مدرسه سردار تبدیل به حوزه علمیه شده است وطلاب در آنجا درس میخوانندمسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال 1231 هجري قمری ساخته شده استمسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال 1231 هجري قمری ساخته شده است. این مجموعه یکی از شاهکارهای هنری و معماری دوره قاجاریه می باشدمسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال 1231 هجري قمری ساخته شده استهم اکنون مدرسه سردار تبدیل به حوزه علمیه شده است وطلاب در آنجا درس میخوانندبر اساس کتیبه سردر، بانیان مدرسه سردار حسین خان و سردار حسن خان بوده اند. خطاط این کتیبه شیخ محمد علی بن شیخ عبدالرحیم است. هم اکنون مدرسه سردار تبدیل به حوزه علمیه شده است وطلاب در آنجا درس میخوانند. این مجموعه یکی از شاهکارهای هنری و معماری دوره قاجاریه می باشدمسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال 1231 هجري قمری ساخته شده استهم اکنون مدرسه سردار تبدیل به حوزه علمیه شده است وطلاب در آنجا درس میخوانند بر اساس کتیبه سردر، بانیان مدرسه سردار حسین خان و سردار حسن خان بوده اند. خطاط این کتیبه شیخ محمد علی بن شیخ عبدالرحیم است. مسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال 1231 هجري قمری ساخته شده است. این مجموعه یکی از شاهکارهای هنری و معماری دوره قاجاریه می باشدمسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال 1231 هجري قمری ساخته شده استهم اکنون مدرسه سردار تبدیل به حوزه علمیه شده است وطلاب در آنجا درس میخوانندبر اساس کتیبه سردر، بانیان مدرسه سردار حسین خان و سردار حسن خان بوده اند. خطاط این کتیبه شیخ محمد علی بن شیخ عبدالرحیم است. گنبد مسجد سردارهم اکنون مدرسه سردار تبدیل به حوزه علمیه شده است وطلاب در آنجا درس میخوانند. این مجموعه یکی از شاهکارهای هنری و معماری دوره قاجاریه می باشدهم اکنون مدرسه سردار تبدیل به حوزه علمیه شده است وطلاب در آنجا درس میخوانندگنبد مسجد سردارمسجد و مدرسه سردار که متعلق به دوره قاجار است و درسال 1231 هجري قمری ساخته شده است
فلای تو دی