19 / 1

عرفان کوچاری

سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از خبرگزاری تسنیم بازدید کرد.

پرواز خارجی