نشانه‌‌های «افول موریانه‌ای آمریکا» / محمدی: چرا ادبیات ترامپ در برابر ایران عوض شد؟ / "مقاومت" یک الگوی بازدارندگی در سایر کشورها است. می‌بینیم زبان و ادبیات ترامپ عوض می‌شود، اینجاست که می‌گوییم ما باید اول یک حوزه غیر قابل نفوذ برای اراده دشمن ایجاد کنیم. ترامپ هم بعد از این همه عربده‌های مستانه می‌گوید بیایید مذاکره کنیم و یادش می‌رود که ۱۲ شرط گذاشته بوده و می‌گوید فقط همین کافی است که ایرانی‌ها بمب نسازند

پرواز خارجی