آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

نشست دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو

حامد جعفرنژاد

نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با حضور سعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانو برگزار شد. دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو از هجدهم تا بیست و یکم مهرماه ۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر می باشد.

سعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانونشست دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانوسعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانونشست دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با حضور سعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانوسعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانونشست دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با حضور سعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانونشست دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با حضور سعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانونشست دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با حضور سعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانوسعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانونشست دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با حضور سعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانوسعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانونشست دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با حضور سعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانونشست دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با حضور سعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانونشست دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با حضور سعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانوسعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانوسعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانونشست دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با حضور سعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانوسعید سرکار دبیر ستاد فناوری نانو
واژه های کاربردی مرتبط