جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

سؤال از محمدجواد ظریف در جلسه علنی مجلس

حامد ملک‌پور

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برای پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قم درباره علت اظهارات وی درباره پولشویی در ایران به‌میزان ۳۰هزار میلیارد تومان و نیز انفعال در برابر وقت‌کُشی سه کشور اروپایی در برجام در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی حضور یافت. ظریف پس از دو بار قرار گرفتن پشت تریبون مجلس و پاسخ به سؤالات نمایندگان، صحن علنی را برای حضور در جلسه شورای عالی امنیت ملی ترک کرد و این اقدام او با اعتراض جمعی از نمایندگان و نیمه‌کاره ماندن طرح سؤال همراه بود.

حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمحضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمحضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمجلسه علنی مجلس شورای اسلامیعلی مطهری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیسؤال از محمدجواد ظریف در جلسه علنی مجلسسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمسؤال سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجهسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمسکینه الماسی نماینده استان بوشهر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمجلسه علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمجلسه علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمزهرا سعیدی نماینده مبارکه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قمسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالات سیدمحمدجواد ابطحی و مجتبی ذوالنور نمایندگان خمینی شهر و قماعتراض سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر به اقدام محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ترک جلسه علنی مجلس و نیمه‌کاره ماندن طرح سؤالمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هنگام ترک جلسه علنی مجلس شورای اسلامیاعتراض سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر به اقدام محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ترک جلسه علنی مجلس و نیمه‌کاره ماندن طرح سؤالمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هنگام ترک جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامیاعتراض سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر به اقدام محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ترک جلسه علنی مجلس و نیمه‌کاره ماندن طرح سؤالاعتراض سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر به اقدام محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ترک جلسه علنی مجلس و نیمه‌کاره ماندن طرح سؤالاعتراض آیین‌نامه‌ای سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر به مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس به دلیل اقدام محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ترک جلسه علنی مجلس و نیمه‌کاره ماندن طرح سؤالاعتراض حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده قم به اقدام محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ترک جلسه علنی مجلس و نیمه‌کاره ماندن طرح سؤالجلسه علنی مجلس شورای اسلامیحسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمصطفی کواکبیان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیسیده فاطمه حسینی و علی مطهری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامیجلسه علنی مجلس شورای اسلامیحجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامیجلسه علنی مجلس شورای اسلامی
فلای تو دی