آخرین اخبار | آرشیو اخبار

بازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرن

حسین ظهروند

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز با حضور در مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زَرْهَرَنْ نزاجا، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

بازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنسردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلحسان دیدن سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از نیروهای مستقرسان دیدن سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از نیروهای مستقرادای احترام به مقام شهدا سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده‌کل ارتش بازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنسردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلحامیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش افتتاح خودروی تانک‌بر «کیان700» ساخت فرماندهی تولید و بهینه‌سازی شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش بازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنافتتاح خودروی تانک‌بر «کیان700» ساخت فرماندهی تولید و بهینه‌سازی شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش توسط سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلحافتتاح خودروی تانک‌بر «کیان700» ساخت فرماندهی تولید و بهینه‌سازی شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش خودرو تانک‌بر «کیان700» ساخت فرماندهی تولید و بهینه‌سازی شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش خودروی تانک‌بر «کیان700» ساخت فرماندهی تولید و بهینه‌سازی شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش بازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنامیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده‌کل ارتش ، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلحبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنخط تولید آشپزخانه صحراییبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنامیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده‌کل ارتش در جمع خبرنگارانبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنامیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده‌کل ارتش ، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار علی عبداللهیبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنخودرو تانک‌بر کیانبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرنبازدید سرلشکر باقری از مرکز بهینه‌سازی و نوسازی شهید زرهرن
فلای تو دی