آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم تحلیف دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش

حامد ملک‌پور

پنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یکشنبه ۲۴ آذر با حضور امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و فرماندهان ارشد آجا در مرکز آموزش درجه‌داری جواد الائمه ارتش برگزار شد.

امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش و امیر حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در پنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشفرماندهان ارتش در پنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشورود امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش به مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشفرماندهان ارتش در پنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشسخنرانی فرمانده مرکز آموزش درجه‌داری جواد الائمه ارتش در پنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشامیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش و امیر حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در پنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشامیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشتقدیر از ایثارگران و جانبازان توسط امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتشتقدیر از ایثارگران و جانبازان توسط امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتشاعطای سردوشی به دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش توسط امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتشاعطای سردوشی به دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش توسط امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتشاعطای سردوشی به دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش توسط امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتشاعطای سردوشی به دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش توسط امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتشاعطای سردوشی به دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش توسط امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشاجرای حرکات رزمی در پنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشاجرای حرکات رزمی در پنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشاجرای حرکات رزمی در پنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشامیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشسخنرانی امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشسخنرانی امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشامیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشپنجمین مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشامیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در پایان مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتشامیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در پایان مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانش‌پژوهان آموزشگاه‌های درجه‌داری ارتش
فلای تو دی