جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آن

سیدمحمدجواد علیخانی

نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آن با حضور خلیل علی محمدزاده رییس مرکز تحقیقات سیاستگداری اقتصاد سلامت ،امیرمحمود حریرچی جامعه شناس حوزه جمعیت،صالح قاسمی دبیرکارگروه ماهر و ناهید دیناروند روانشناس بالینی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آننشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آنامیرمحمود حریرچی جامعه شناس حوزه جمعیت در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آننشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آنامیرمحمود حریرچی جامعه شناس حوزه جمعیت در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آنصالح قاسمی دبیرکارگروه ماهر در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آنخلیل علی محمدزاده رییس مرکز تحقیقات سیاستگداری اقتصاد سلامت در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آنناهید دیناروند روانشناس بالینی در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آنامیرمحمود حریرچی جامعه شناس حوزه جمعیت و صالح قاسمی دبیرکارگروه ماهر در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آننشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آنصالح قاسمی دبیرکارگروه ماهر در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آنخلیل علی محمدزاده رییس مرکز تحقیقات سیاستگداری اقتصاد سلامت در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آنناهید دیناروند روانشناس بالینی در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آننشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آنخلیل علی محمدزاده رییس مرکز تحقیقات سیاستگداری اقتصاد سلامت در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آنصالح قاسمی دبیرکارگروه ماهر در نشست جمعیت و چالش های مربوط به کاهش آن
فلای تو دی