آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

محمد حسن‌زاده

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به منتخب گچساران گفت: در آیین‌نامه عنوان شده که باید در مجلس به‌روی اعتبارنامه شما اتفاق‌نظر باشد که این موضوع را هم به رأی مجلس گذاشته‌ایم، لذا باید به رأی مجلس احترام بگذارید.

رضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیجلسه علنی مجلس شورای اسلامیمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامیاعتراض غلامرضا تاجگردون به رای‌گیری ارجاع اعتبارنامه‌اش به کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامیجلسه علنی مجلس شورای اسلامیجلسه علنی مجلس شورای اسلامیرضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامیعلیرضا زاکانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیرضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیرضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیحمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی رضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیجلسه علنی مجلس شورای اسلامیجلسه علنی مجلس شورای اسلامیرضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامیسیدمصطفی میرسلیم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیرضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیسخنرانی رضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمحمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمحمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیجلسه علنی مجلس شورای اسلامیرضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمحمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیرضا اردکانیان وزیر نیرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیجلسه علنی مجلس شورای اسلامیمحمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس و سیدمصطفی میرسلیممحمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس جلسه علنی مجلس شورای اسلامیعلی نیکزاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیحمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیعلی نیکزاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمحمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیعلی نیکزاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمجتبی توانگر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیعلی نیکزاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمحمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیجلسه علنی مجلس شورای اسلامیعلی نیکزاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامیمحمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
کارگزاری فارابی