آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

حامد ملک‌پور

مراسم تودیع سردار محمدرضا مهماندار و معارفه سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس جدید راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ صبح امروز دوشنبه ۲۶ خرداد با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در ستاد راهور فاتب برگزار شد.

سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص)، سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجاسلام کرونایی حاضرین در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص)، سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجامراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس جدید راهور تهران بزرگمناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسخنرانی سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس سابق راهور تهران بزرگعیسی فرهادی فرماندار تهران در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسخنرانی سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس جدید راهور تهران بزرگمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسخنرانی سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس جدید راهور تهران بزرگ پس از دریافت حکم انتصابسردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس جدید راهور تهران بزرگ پس از دریافت حکم انتصابمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگتقدیر از سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس سابق راهور تهران بزرگتقدیر از سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس سابق راهور تهران بزرگمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس جدید و سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس سابق راهور تهران بزرگسخنرانی سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسخنرانی سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران و مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسخنرانی سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس جدید راهور تهران بزرگمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تهران بزرگسردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس سابق راهور تهران بزرگ در جمع کارکنان راهورسردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران
فلای تو دی