پدر امام زمان‌(عج) عزیز ما

رهبر معظم انقلاب: امام حسن عسکری‌(ع) که دربیست و هشت سالگی به شهادت رسیده است و این همه فضیلت، این همه مکرمت و این همه عظمت که نه فقط ما به آن‌ها قائلیم و مترنمیم بلکه دشمنانشان، مخالفانشان و کسانی که اعتقاد به امامتشان نداشتند، همه اعتراف کردند.

     

فلای تو دی