کارهایی که فقط بسیج از پس آن بر‌می‌آید

یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که بسیج همواره در آن فعالیت داشته، عرصه سازندگی بخصوص در مناطق محروم است. از سال ۹۲ که بسیج وارد حوزه اقتصاد مقاومتی شد و با منابع مالی توانست بیش از ۱۴۵ هزار کارگاه‌ کوچک را ایجاد کند که در بیش از ۱۳ عرصه فعالیت می‌کنند.

      

فلای تو دی