بررسی پوشش رسانه‌ای ترور شهید فخری‌زاده

دکتر نصراللهی پوشش خبری رسانه‌های رسمی از ترور شهید فخری‌زاده  را متاثر از تعامل نامناسب  با بخش‌های امنیتی ، آشفته ، مبهم ، متعارض و فرصت‌ساز برای رسانه‌های  معاند ارزیابی و از جمله راهکارهای جلوگیری از تکرار این نوع پوشش در واقع امنیتی را درک بیشتر رسانه‌ها از ملاحظات  امنیتی و باور بخش ها امنیتی به نقش رسانه‌ها در تامین  امنیت اعلام کرد.

فلای تو دی