آخرین اخبار | آرشیو اخبار

گذری در شهر

سیدمحمدجوادعلیخانی

گذری در شهر روایتی تصویری است از مردم ،خیابان‌های شهر و پیرامون زندگی روزمره.

 گذری در شهر گذری در شهر گذری در شهر گذری در شهر گذری در شهر گذری در شهر گذری در شهر گذری در شهر گذری در شهر گذری در شهر گذری در شهر گذری در شهر گذری در شهر
فلای تو دی