هجر حبیب | کمک ایران جلوی مصیبت داعش در منطقه ما را گرفت

‌تصویربرداری : قلیزاده - مهدی طوسی

تدوین : امیرحسین قلیزاده

فلای تو دی
;