احمدی نژاد ظرفیت منفی خود را چگونه مصرف میکند؟ علیه اصولگرایان یا لاریجانی؟

احمدی نژاد ظرفیت منفی خود را چگونه مصرف میکند؟ علیه اصولگرایان یا لاریجانی؟

تصویربرداری : امیرحسین قلیزاده - یوسف بیابانی

تدوین : مهدی طوسی

فلای تو دی
;