آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

کودکان اوتیسم

امین آهویی

اوتیسم، اختلالی عصب رشدی است که در سه سال اول زندگی کودک نمایان می‌شود که سن طلایی تشخیص اوتسیم محسوب می‌شود.اختلالات اتیسم از جمله اختلالات پرخرجی است که نیاز به خدمات تخصصی زیاد اعم از روانشناسی، مددکاری، گفتار درمانی و...دارد،ارتباط برقرار نکردن با دیگران و دنیای خارج، ناتوانی در گفتار، نداشتن ارتباط چشمی، حرکات تکراری،دست زدن،پریدن، خنده و گریه، نگرانی و ترس بی دلیل، دلبستگی به اشیا و یا مقاومت در مقابل تغییر و حساسیت های غیر معمول در حواس پنجگانه از جمله نشانه های اوتیسم است.

این کودکان گاها در تلاش‌اند منظور خود را با حرکات تکراری مانند پریدن به افراد حاضر بفهمانندشدت اختلال طیف اوتیسم بر اساس نقص‌های موجود در ارتباط اجتماعی و روند رفتارهای محدود و تکراری در سه سطح تقسیم بندی میشوداتاق تاریک محیطی مناسب برای تمرین های تمرکز کودکان اوتیسم استاین کودکان گاهی آرام و بی سرو صدا هستند اما در لحظه دچار اختلالات عصبی شده و به سرعت واکنش نشان میدهندکودکان اوتیسم به دلیل اختلالات اعصاب گاها بی دلیل دچار گریه و نگرانی میشونداختلالات اوتیسم از جمله اختلالات پرخرجی است که نیاز به خدمات تخصصی زیاد دارداختلالات عصبی موجب ناتوانی در کنترل حرکات این کودکان شده استاین کودکان نیاز به خدمات تخصصی زیاد اعم از روانشناسی، مددکاری، گفتار درمانی و...دارندارتباط برقرار نکردن با دیگران و دنیای خارج از جمله نشانه های کودکان اتیسم می‌باشد اوتیسم، اختلالی عصب رشدی است که در سه سال اول زندگی کودک نمایان می‌شودیکی از انواع تمرین های تمرکز ارتباط برقرار کردن با نور های موضعی در یک محیط کاملا تاریک می‌باشد کودکان اوتیسم حتی برای برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر در این مراکز نیاز به تمرین های پیاپی دارندکودکان اوتیسم به دلیل ناتوانی در ارتباط برقرار کردن با دنیای خارج مجبور به تمرین های تمرکز میشوندمراکز نگهداری کودکان اوتیسم از طریق خط های رنگی سعی در کمک به ارتباط گیری این کودکان با رنگ ها دارندکودکان اوتیسم دچار ناتوانی در کنترل حرکت های دست و ... هستند یکی از انواع تمرین های تمرکز ارتباط برقرار کردن با نور های موضعی در یک محیط کاملا تاریک می‌باشد به دلیل ناتوانی در ارتباط گیری با دنیای خارج ترجیح میدهند به تنهایی مشغول بازی های مختلف شوندیکی از انواع تمرین های تمرکز ارتباط برقرار کردن با نور های موضعی در یک محیط کاملا تاریک می‌باشد این کودکان گاهی آرام و بی سرو صدا هستند اما در لحظه دچار اختلالات عصبی شده و به سرعت واکنش نشان میدهنداین کودکان گاها در تلاش‌اند منظور خود را با حرکات تکراری مانند پریدن به افراد حاضر بفهماننددلبستگی های بی اندازه ی این کودکان به اشیا مختلف نیز از نشانه های اوتیسم استاین کودکان گاهی آرام و بی سرو صدا هستند اما در لحظه دچار اختلالات عصبی شده و به سرعت واکنش نشان میدهند
فلای تو دی