چند بازخوانی از تاریخ | آیا کشتار انقلابیون با دستور آگاهی شاه بود ؟

.

فلای تو دی
;