چند بازخوانی از تاریخ | نقش ژنرال هایزر آمریکایی در اواخر حکومت شاه

.

تدوین : مهدی طوسی

تصویربرداری : قلیزاده - بنکدار

فلای تو دی