تولید واکسن در پیج و خم بروکراسی

واکسن ایرانی کرونا ساخت موسسه رازی فازهای حیوانی را با موفقیت پشت سر گذاشته است و برای شروع کارآزمایی بالینی در انسان، در انتظار اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان غذا و داروست.

                    

فلای تو دی