فیلم نوشت "جمهوری رضاخانی"

سال ۱۲۹۹، رضاخان میرپنج با کودتا به شهرت رسید. از جمله اقدامات وی پس از کودتا طرح جمهوری خواهی بود که به مجلس شورای ملی فرستاد. این طرح مخالفان زیادی مانند روحانیون و شعرای وقت داشت. چرا این افراد و در راس آنها شهید مدرس با این طرح مخالفت کردند؟

          

فلای تو دی