در یک دقیقه | ماجرای نقدینگی در کشور

حجم نقدینگی ظرف ۹ سال ۱۰ برابر افزایش یافته است.بنابر نظر کارشناسان سیاستهای مالی و پولی تعیین کننده تر از تحریم هاست ...

                     

فلای تو دی